CIVCO Medical Solutions | ไทย

ถุงคลุมหัวตรวจอัลตราซาวด์แบบทั่วไป

ถุงคลุมหัวตรวจอัลตราซาวด์แบบทั่วไปของ CIVCO มีความหลากหลาย และมีความเฉพาะด้าน ประกอบด้วย ทางรังสีวิทยา,การตรวจ ณ จุดดูแลผู้ป่วย,ทางวิสัญญีวิทยา และสุขภาพผู้หญิง ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรามีความปลอดภัย ใช้งานง่าย และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน

ถุงคลุมหัวตรวจอัลตราซาวด์แบบทั่วไป ครอบคลุมการใช้งานร่วมกับหัวตรวจอัลตราซาวด์ได้ทุกประเภท ซึ่งมีขนาด และวัสดุแตกต่างกันให้เลือกตามความเหมาะสม ประกอบด้วย CIV-Flex ซึ่งวัสดุมีคุณสมบัติ นุ่ม ทนทานต่อการใช้งาน ไม่ได้ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ

Chat